Fortrinn i fare

Norske naturressurser har gjort Norge til en energinasjon med store konkurransefortrinn for landets næringsliv. Nå er fortrinnet i fare fordi utbyggingen av ny kraft stagnerer, samtidig som behovet for mer grønn kraft øker.

Bannerbilde

Norge i morgen 2023: Fra kraftunderskudd til bærekraft

Dette er kun et utdrag fra rapporten. Last ned fullversjonen for å lese mer.

Enormt potensial for Norge i morgen

I over hundre år har vannkraftressursene vært en viktig bidragsyter til norsk næringslivs konkurransefortrinn. Norge har hatt stabile, lave kraftpriser og høy forsyningssikkerhet. Dette fortrinnet består av fire nøkkelaspekter.

1. Rikelig tilgang på grønn elektrisitet og stabile, lave kraftpriser
Norge har nærmere 100 prosent fornybar kraft i sin kraftmiks. Til sammen­­ligning har Tyskland og Storbritannia i overkant av ~40 prosent. Gjennom et stabilt nett, og store mengder vann­kraft, med muligheter til å regulere tidspunkt for produksjon i vannkraft­verkene, har vi økt forsynings­sikkerheten og forutsigbar­heten. Vi har også lave kraftpriser sammen­liknet med våre nabo­land, som kraft­intensive industrier har hatt god nytte av i mange år.

2. Tilgang på naturressurser
Våre analyser viser at det er et teoretisk produksjonspotensial på ~1900 TWh årlig fra våre hittil ubenyttede ressurser. Dette tilsvarer mer enn elleve ganger dagens produksjon og kan muliggjøre vedvarende kraftoverskudd.

3. Tilknytning til andre markeder
Norge er godt posisjonert med tilknytning til viktige markeder, deriblant Tyskland og Storbritannia, samt våre naboer i Skandinavia. Dette har muliggjort stor verdi­skaping og styrket forsynings­sikkerheten i tørrår.

4. Stabilt og effektivt regulatorisk rammeverk
Det regulatoriske rammeverket har vært sentralt i etableringen av Norge som vannkrafts­nasjon, og fremveksten av tilhørende industrier. I tillegg har det lagt grunn­laget for et effektivt kraftmarked.

Klimaambisjoner og industristimulering øker kraftbehovet

Kraftetterspørselen i Norge er forventet å øke fremover, både som følge av klimaambisjoner og -forpliktelser, og for å gripe muligheter innen ny, og eksisterende industri.

1. Norske ambisjoner og klimaforpliktelser
Utslippsmål, Paris-avtalen og forpliktelser gjennom klimaloven er blant flere eksempler på at Norges ambisjoner og forpliktelser for utslipps­kutt har økt de siste årene. Senest i april 2023 la Regjeringen frem et lovforslag for Stortinget om å øke 2030-målet i klimaloven til minst 55 prosent utslippskutt, slik at Norge blir juridisk forpliktet til å oppfylle målene i Paris-avtalen. I tillegg har Regjeringen vedtatt omstillingsmål gjennom Hurdals­plattformen, som til tross for å ikke være juridisk bindende, øker ambisjonen for utslipps­kutt på hjemme­bane. Målet er at utslippskutt gjennomføres i Norge fremfor gjennom kvoter i andre land. Slike ambisjoner krever sterke tiltak for blant annet elektrifisering, og øker det norske kraftbehovet. Eksempelvis anslår Miljødirektoratet at det å oppnå nullutslipp i transportsektoren alene vil kunne kreve opp mot 60 TWh i 2050.

2. Ny industribygging og ivare­takelse av eksisterende industri
Industri og næring står i dag for rundt 40 prosent av totalt kraftforbruk i Norge, og er forventet å øke til rundt 55 prosent i 2040. Dette inkluderer selskaper som er, og har vært, viktige byggesteiner for norsk økonomi. Lave kraftpriser er en av flere faktorer som skaper konkurransefortrinn og som norsk industri nyter svært godt av. Kraftforbruket vil følgelig øke dersom kraftprisen holdes tilstrekkelig lav til å stimulere eksisterende og ny industri.

Statnett legger frem fire ulike scenarier for mulig nasjonal forbruks­vekst, illustrert i grafen til høyre. Felles for de alle er at vi når ambisjonen om netto-nullutslipp i 2050, og at forbruket vil se en betydelig økning på mellom 30 prosent og 90 prosent allerede i 2040. Gapet fra laveste til høyeste mulige forbruk er på 80 TWh, og drives i hovedsak av forventninger til hvor ny kraftintensiv-industri skal bygges, samt elektrifisering av petroleumssektoren.

ikon for tittel
“Heldigvis har Norge fortsatt mulighet til å både opprettholde, og til og med forsterke, sitt konkurransefortrinn.”
Utbyggingstakten for ny fornybar kraft har stagnert

Til tross for en forventet økning i etterspørsel, har utbyggingstakten stagnert. Nå som vannkraften nærmer seg fullt utnyttet, må vi se til andre fornybarteknologier for å øke kraftproduksjonen – som vind og solkraft. På slutten av 2010- og starten av 2020-tallet var vi på god vei til å bygge ut tilstrekkelig kraft til å opprettholde et vedvarende fortrinn, særlig drevet av landbasert vind. De siste årene har derimot utbyggingen stoppet opp ettersom landbasert vind ble «satt på pause» i 2019. Det bygges ut mye mindre kraft enn før, og selv ved inkludering av konsesjonsgodkjente prosjekter er vi langt fra å nærme oss utbyggingstakten fra 50- til 80-tallet.

Norge styrer mot et kraft­underskudd allerede før 2030

Dersom det ikke bygges ut betydelige mengder ny kraftproduksjon, vil Norge stå overfor et kraft­underskudd allerede om 4-6 år. Dette forventes selv ved konservative prognoser for forbruks­vekst, og vil resultere i en rekke uheldige konsekvenser for Norge. For det første vil vi måtte forvente høyere kraftpriser på linje med det europeiske kontinentet. Dette kan blant annet forårsake:

  • Avvikling av en rekke hjørnesteins­bedrifter og industrier.
  • At vi går glipp av nye industrieventyr fordi ny industri velger å etablere seg andre steder enn Norge.
  • Økt økonomisk press for norske husholdninger.
  • Begrensede muligheter til å elektrifisere og kutte utslipp i Norge, som er nødvendig for å nå våre klimamål og -forpliktelser.

Stor økning i kraftprisen har tidligere vært kompensert gjennom strømstøtte, men for å oppnå en bærekraftig løsning på sikt er vi nødt til å bekjempe prisveksten gjennom kraftutbygging