Hydrogen

Hydrogen blir et av verdens viktigste svar på klima- og energikrisen. Norsk gass-, vann- og vindkraft gjør at Norge kan produsere grønt og blått hydrogen billigere enn konkurrentene. Vi kan bygge opp en helt ny næring som blir en bærebjelke i verdens grønne skifte.

Bannerbilde

Hydrogen i Norge 2030

71

milliarder

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, verdiskaping (BNP)

71

milliarder

Total økning 2020-30, verdiskaping (BNP)

36 000

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, sysselsetting (årsverk)

Bli den ledende nasjonen for produksjon og eksport av hydrogen og hydrogenteknologi

ikon for tittel
Hydrogenproduksjon for det grønne skiftet i Norge
Produsere hydrogen for å øke tempoet på det grønne skiftet i flere norske industrier samt å bygge nye, grønne industrier
ikon for tittel
Hydrogeneksport til Europa
Eksportere betydelige mengder hydrogen til Europa
ikon for tittel
Leverandør av hydrogenteknologi
Bli en ledende leverandør av teknologi og infrastruktur til den globale hydrogenbølgen

Hydrogen har mange bruksområder og et massivt markedspotensial

Det er ingenting det finnes mer av i universet enn hydrogen. Grunnstoffet utgjør rundt tre fjerdedeler av universets kjente masse. Men selv om energibæreren omgir oss nær sagt overalt, kreves det både høy teknologisk kompetanse og infrastruktur for å håndtere den. Med erfaring fra hundre år med industriell hydrogenproduksjon, har Norge heldigvis begge deler. Dermed har vi også en unik mulighet for å ta en ledende posisjon i denne næringen.

I dag brukes hydrogen, basert på naturgass eller kull, hovedsakelig i raffinerier og til produksjon av ammoniakk og metanol. Fremover vil hydrogen ha et stort potensial som erstatning for fossile brensler i en rekke industrier som det er utfordrende å dekarbonisere: i tungtransport (både på land og på vann), til oppvarming og til lagring av elektrisitet.

Hydrogen forventes å kunne dekke omkring 22 prosent av menneskers endelige energibehov og omkring 20 prosent av verdens avkarboniseringsbehov i 2050, ifølge Hydrogen Council. Den globale markedsstørrelsen i 2050 estimeres til 3 billioner amerikanske dollar på tvers av verdikjeden. Dette tilsvarer mer enn 17 norske statsbudsjett.

Men for at hydrogen skal være en del av klimaløsningen, er produksjons­metoden avgjørende. Brunt hydrogen er laget ved hjelp av kull, og genererer 16 tonn CO₂ for hvert tonn hydrogen. Grått hydrogen, som reformeres med naturgass eller olje, genererer 9 tonn CO₂ for hvert tonn hydrogen. Brunt og grått hydrogen utgjør nesten alt hydrogen som produseres i dag.

Blått hydrogen, hvor CO₂-utslipp fanges og lagres (karbonfangst og -lagring), har opptil 98 prosentlavere utslipp enn grått hydrogen. Grønt hydrogen, derimot, som produseres gjennom elektrolyse av vann, er helt utslippsfritt dersom elektrisiteten kommer fra fornybare kilder. Hydrogenmiksen vil skifte radikalt mot blått og grønt i årene som kommer. I Europa forventes det at opptil 70 prosent av alt hydrogen i 2030 vil være grønt eller blått.

ikon for tittel
Hydrogen har mange bruksområder og et massivt markedspotensial.
I Europa forventes det at opptil 70 prosent av alt hydrogen i 2030 vil være grønt eller blått.

Kappløpet er i gang for å bli markedsledende innenfor bærekraftig hydrogen

Selv om Hydro produserte grønt hydrogen på Vemork allerede i 1929, er likevel den globale grønne hydrogenindustrien fortsatt i modningsfasen, nesten hundre år senere.

De neste ti årene kommer vi imidlertid til å se en ekspansiv og rask utvikling av hydrogenløsninger over hele verden. Norge har tre unike muligheter til å ta en lederposisjon i dette kappløpet.

Hydrogen vil utgjøre en viktig del av det grønne skiftet i norske industrier, og Norge vil kunne produsere grønt hydrogen til eget forbruk. I tillegg kan vi bli en betydelig eksportør av hydrogen, særlig til det europeiske markedet. Og sist, men ikke minst, kan vi utvikle høyteknologisk kompetanse og levere utstyr og infrastruktur til den globale hydrogennæringen.

En vellykket storsatsing på initiativer i denne rapporten for hydrogen kan bidra med 71 milliarder kroner i økt verdiskaping (BNP) og 31 000 nye arbeids­plasser i 2030. Satsningen vil også bidra med en utslipps­­reduksjon på 22 millioner tonn CO₂ i Norge og Europa.

22%
Hydrogen forventes å kunne dekke omkring 22 prosent av menneskers energibehov og omkring 20 prosent av verdens avkarboniseringsbehov i 2050
Vil du diskutere hydrogen med oss?

Norge i morgen – ti mulighetsnæringer for Norge